top of page

Algemene verkoopsvoorwaarden KB Technics bvba

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van goederen en diensten. (hierna genoemd 'het product')

Alle contractuele, precontractuele en buitencontractuele rechtsverhoudingen, zowel huidige als toekomstige, tussen de KB Technics bvba , met zetel te 8740 Pittem Moortelsmeers 17, BTW BE 0690.622.776, (hierna genoemd “de Verkoper”) en de klant (hierna genoemd “de Koper”) met betrekking tot de aan- en verkoop van goederen en diensten worden beheerst door (in hiërarchisch dalende volgorde, het volgende bij ontstentenis of stilzwijgen van het vorige):
(i) de door de Koper ondertekende bestelbon;
(ii) onderhavige Algemene Verkoop-voorwaarden;
(iii) het Belgisch recht. 

Door zijn prijsaanvraag, bestelling of door het sluiten van een overeenkomst, erkent de Koper kennis genomen te hebben van deze algemene voorwaarden en te aanvaarden dat deze van toepassing zullen zijn op alle bestaande en toekomstige contractuele rechtsverhoudingen tussen de Verkoper en de Koper. Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op de voorwaarden van de Koper, die niet tegenstelbaar zijn aan de Verkoper, zelfs indien deze bepalen als enige te gelden.

Iedere afwijking van deze algemene voorwaarden moet het voorwerp uitmaken van een schriftelijke overeenkomst, die nooit als precedent kan worden beschouwd. De eventuele nietigheid van één of meerdere bedingen uit deze voorwaarden of een gedeelte daarvan, doet geen afbreuk aan de geldigheid en toepasselijkheid van de andere clausules en/of de rest van de bepaling in kwestie. In geval van nietigheid van één of meerdere bedingen van deze algemene voorwaarden zullen de Verkoper en de Koper onderhandelen om de nietige bepaling te vervangen door een equivalente bepaling die beantwoordt aan de geest van deze algemene voorwaarden.

1. Leveringsdatum of -termijn 

1.1. De leveringsdatum of leveringstermijn aangeduid op de bestelbon is (behoudens in geval van overmacht of hardship) van strikte toepassing. De leveringstermijn neemt een aanvang op de dag volgend op deze van de ondertekening van de bestelbon door de Koper. 

Kan de Verkoper deze leveringsdatum of -termijn niet naleven, dan informeert hij de Koper onmiddellijk per aangetekende brief of door elk ander wettelijk bewijsmiddel. Hierin kan de Verkoper een verlenging van de leveringsdatum of -termijn meedelen, die niet meer dan 25% van de aanvankelijk overeengekomen termijn mag bedragen. 

Wordt deze nieuwe termijn - behoudens in geval van overmacht of hardship - overschreden, dan kan de Koper binnen de termijn van één maand na de afloop van de verlengde termijn de overeenkomst, zonder voorafgaande ingebrekestelling, annuleren per aangetekende brief. In geval van annulering wordt het voorschot binnen de acht kalenderdagen na ontvangst van de kennisgeving van deze annulering terugbetaald. 

De voorgaande alinea is eveneens van toepassing indien de Verkoper die laattijdig levert geen verlenging overeenkomstig het tweede lid voorgesteld heeft. 

De leveringstermijn- of datum vervalt automatisch en van rechtswege:
- indien de Koper zijn verbintenissen, zoals onder meer zijn betalingsverplichtingen, niet of niet tijdig nakomt, 
- indien de Koper na ondertekening van de bestelbon om een wijziging van de eigenschappen, specificaties of opties van het product verzoekt.

1.2. Kan de Koper het product op de overeengekomen leveringsdatum of -termijn niet in ontvangst nemen, dan heeft de Verkoper het recht om, na verloop van tien kalenderdagen vanaf het verzenden van een ingebrekestelling per aangetekende brief, en behalve indien de Koper bewijst dat het niet in bezit nemen van het product het gevolg is van overmacht: 
- garagekosten aan te rekenen, forfaitair bepaald op 10 EUR per dag, te rekenen vanaf de overeengekomen leveringsdatum, 
- de verkoop te annuleren en een vergoeding te eisen die overeenstemt met de opgelopen schade, met een maximum van 15% van de totale prijs (BTW exclusief). 

1.3. In geval de Koper de verkoop buiten de gevallen zoals omschreven in artikel 1.1, 2.2 en 10 annuleert, is de Verkoper gerechtigd een vergoeding te eisen die overeenstemt met de opgelopen schade, met een minimum van 10% van de prijs (BTW exclusief).

2. Prijs 

De prijzen die gelden ten aanzien van consumenten en professionelen kunnen verschillen.

2.1. De op de bestelbon vermelde prijzen, zijn inclusief BTW, maar exclusief taksen, en mogen niet worden verhoogd, onverminderd de toepassing van de hierna volgende bepalingen. 

2.2. Wanneer de leveringsdatum of de leveringstermijn vier maanden overschrijdt, mag de Verkoper elke wijziging in de maximum prijs (catalogusprijs) aanbevolen door de invoerder of producent, op de overeengekomen prijs doorrekenen. 

Wordt de overeengekomen prijs aldus verhoogd, dan heeft de Verkoper de verplichting de Koper hiervan onmiddellijk op een duidelijke en ondubbelzinnige wijze per aangetekende brief op de hoogte te stellen. In dit schrijven moet ook melding gemaakt worden van de mogelijkheid voor de Koper de overeenkomst te ontbinden. De Koper kan bij een verhoging van de prijs de overeenkomst annuleren per aangetekende brief, binnen tien kalenderdagen na ontvangst van de mededeling van de prijsverhoging. Het eventuele voorschot zal binnen de acht kalenderdagen, volgend op de ontvangst van dit aangetekend schrijven van de Koper, worden terugbetaald. 

2.3.Wordt, bij toepassing van punt 1.1., de overeengekomen leveringsdatum overschreden of de leveringstermijn verlengd, dan mag de overeengekomen prijs geen enkele verhoging ondergaan. 

2.4. De prijzen en eventuele kortingen zoals vermeld op offertes en bestelbonnen hebben enkel betrekking op het product zoals beschreven, met de uitdrukkelijk vermelde eigenschappen, specificaties en opties. 

Alle afwijkingen, bijkomende opties leiden tot aanpassing van de prijs. De prijs van de wettelijk verplichte, op bestendige wijze aangebrachte toebehoren wordt in de aangekondigde prijs inbegrepen geacht. 

2.5. Offertes en bestelbonnen zijn slechts geldig voor een welbepaalde bestelling en gelden niet voor de volgende bestellingen. De geldigheidsduur van een offerte is hoe dan ook beperkt tot 14 kalenderdagen, tenzij anders vermeld op de offerte.

2.6. De overeenkomst tussen de Verkoper en de Koper komt tot stand door ondertekening van de bestelbon door de Koper.

3. Levering 

3.1. De levering van het product vindt plaats Ex Works (Incoterm 2010) de zetel van de Verkoper. De afhaling van het product op de zetel van de Verkoper vindt steeds plaats op kosten en op risico van de Koper, tenzij schriftelijk anders overeengekomen is. In geval van afwijking van de levering Ex Works de zetel van de Verkoper, gebeurt de levering steeds op risico en op kosten van de Koper. 

3.2. De Koper draagt alle risico’s m.b.t. het product vanaf de overeengekomen leveringsdatum. Het product wordt op dat ogenblik hoe dan ook geacht in ontvangst genomen te zijn door de klant. Neemt de klant het product niet op de overeengekomen leveringsdatum in ontvangst, dan wordt het product bij de Verkoper opgeslagen voor rekening en risico van de klant overeenkomstig de bepalingen van artikel 1.2.

3.3. Indien de productie van het bestelde product zou worden stopgezet, is de verkoop van rechtswege ontbonden, zonder dat enige schadevergoeding verschuldigd kan zijn. 

4. Betaling 

4.1. Onverminderd de toepassing van de bepalingen met betrekking tot het consumentenkrediet zoals opgenomen in Boek VII, Titel 4, Hoofdstuk 1 van het Wetboek Economisch Recht, kan de Verkoper geen betaling vragen van een voorschot dat meer dan 15% van de verkoopprijs van het product bedraagt. Bij wijze van afwijking, kan ofwel voor een speciale bestelling ofwel mits akkoord van de Koper, het voorschot vastgesteld worden op een ander percentage. 

4.2. Behoudens andere voorwaarden, vermeld op de factuur, zijn al onze facturen contant betaalbaar. behalve indien uitdrukkelijk een andere betalingstermijn is voorzien op de factuur . 
 

Elke klacht betreffende de werken of leveringen aangestipt op onze facturen moeten ingediend worden per aangetekend schrijven per post, binnen de acht dagen
 

Indien het te betalen bedrag gelijk is aan of meer bedraagt dan 3.000 EUR, dan kan de Koper maximaal 10% van de prijs cash betalen, met een absoluut maximumbedrag van 3.000 EUR. Voor het saldo zal de betaling uitsluitend gebeuren via overschrijving.

4.3. In geval van laattijdige betaling:
- is op de verschuldigde som van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest gelijk aan 1% per maand verschuldigd;
- wordt het openstaande bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 10%, met een minimum van 50 EUR, onverminderd het recht van de Verkoper om hogere schade te bewijzen;
- is de Koper in voorkomend geval gehouden tot alle gerechtelijke en buitengerechtelijke inningskosten.

In geval van laattijdige betaling is de Verkoper bovendien gerechtigd haar verbintenissen op te schorten. De leveringsdatum of -termijn wordt van rechtswege opgeschort. De Verkoper is hoe dan ook pas gehouden tot levering na volledige betaling door de Koper.

4.4. Onverminderd artikel 3.2. zal de eigendom op het product pas overgaan op de Koper, op het moment dat de Verkoper de volledige koopprijs en alle eventuele bijkomende kosten ontvangen heeft. De Koper zal er zich van onthouden, tot op het ogenblik van de volledige betaling van de goederen, om het product te verkopen, te verhuren, uit te voeren, het in pand (of in het bijzonder het pand voor handelsfonds) te geven, of er om het even welke manier over te beschikken en zal er geen enkele wijziging in aanbrengen, die er de waarde van zou kunnen doen verminderen. 
De Koper verbindt zich ertoe het product in perfecte staat te onderhouden. Bij vervreemding van een niet volledig betaald product door de Koper, draagt deze laatste automatisch en onvoorwaardelijk zijn rechtsvordering op zijn schuldenaar over aan de Verkoper. 

4.5. In geval van laattijdige betaling en indien de betaling nog steeds niet gebeurt binnen de tien kalenderdagen vanaf de verzending van een aangetekende brief of in geval van faillissement, ontbinding, staking van betaling e.d. van de Koper, kan de Verkoper de verkoop ontbinden per aangetekende brief gericht aan de Koper. In dit geval is de Koper aan de Verkoper een bijkomende vergoeding verschuldigd die overeenstemt met de opgelopen schade, met een maximum van 15% van de totale prijs van het product (BTW exclusief). 

4.6. De overhandiging van een cheque of elke andere titel die een betalingsverplichting inhoudt, vormt geen bevrijdende betaling. Er is pas sprake van uitvoering van de betaling na het effectief ontvangen van de volledig gefactureerde prijs. 

De uitgifte van een ongedekte cheque, het protest van een handelspapier of om het even welk ander probleem dat de Verkoper verhindert de betaling te ontvangen van de titel die hem ter betaling wordt overhandigd, zal door hem beschouwd worden als een zware fout, die hem toelaat de ontbinding van het contract, de onmiddellijke teruggave van het product en een schadevergoeding te vragen. 

4.7. Overeenkomstig de bepalingen van de Wet op de Financiële Zekerheden van 15 december 2004 compenseren en verrekenen de Verkoper en de Koper automatisch en van rechtswege alle actueel bestaande en toekomstige schulden opzichtens elkaar. Dit betekent dat in de permanente relatie tussen de Verkoper en de Koper steeds maar de grootste schuldvordering per saldo na de voormelde automatische verrekening overblijft. Deze schuldvergelijking zal in elk geval tegenstelbaar zijn aan de curator en de overige samenlopende schuldeisers, die zich dus niet zullen kunnen verzetten tegen de doorgevoerde schuldvergelijking.

5. Overeenstemming van de levering met de Overeenkomst

De koper erkent ingelicht te zijn over en aanvaardt het evolutieproces inzake techniek, technologie, productie en esthetiek in de automobielsector, in die zin dat details van het besteld model kunnen wijzigen. Deze mogen evenwel geen afbreuk doen aan de specifieke en essentiële kenmerken en het specifieke beoogd gebruik, zoals vermeld op de voorzijde van de bestelbon.

6. Overeenstemming van de goederen

6.1. De conventionele garantie van de fabrikant

A. Basis Garantie 

Zij duurt 1 jaar en neemt een aanvang op de dag van levering.
Elk gebrek aan overeenstemming moet aan de Verkoper per aangetekende brief gemeld worden binnen een termijn van twee maanden vanaf het ogenblik waarop de Tijdens de herstelling/vervanging van het product wordt de garantietermijn geschorst. Nadien loopt de termijn voort tot op het einde van de oorspronkelijke duurtijd.

Deze garantie is niet van toepassing op: 
1. de normale slijtage en de normale waardevermindering van elk onderdeel, de normale onderhoudswerkzaamheden en de stukken en materialen gebruikt voor dit onderhoud
2. het gebrek dat te wijten is aan een ongeval, een abnormaal, slordig of foutief gebruik of misbruik van het product, overbelasting van het product, wijziging aan het product of aan elk onderdeel ervan wanneer dit afgeraden of niet goedgekeurd is door de fabrikant of gebruik voor competitiedoeleinden zoals wedstrijden, rally’s, ... 
3. het gebrek dat voortvloeit uit de niet-naleving van de voorschriften van de constructeur wat onderhoud betreft (d.w.z. o.a. slordigheid bij het nazicht en dagelijkse controle of bij periodieke onderhoudsbeurten zoals beschreven en gespecificeerd in het Garantie- en Onderhoudsboekje van de fabrikant of de handleiding van de gebruiker, samen met de goederen afgeleverd), gebruik van onaangepaste producten of producten van ondermaatse kwaliteit, of indien geen gevolg gegeven wordt aan uitnodigingen voor specifieke technische nazicht. 
4. de schade als gevolg van externe invloeden (zoals hagel, industriële neerslag, hars, uitwerpselen van vogels, enz.), brand of een natuurramp, of veroorzaakt door slordigheid, een menselijke fout of overmacht. 


6.2.Wettelijke garantie van de Verkoper igv voertuigen

De conventionele garantie doet geen afbreuk aan de rechten van de Koper-consument m.b.t. de wettelijke garantie voor gebrek aan overeenstemming bij de levering van goederen, dit overeenkomstig artikel 1649bis e.v. Burgerlijk Wetboek. Desalniettemin is de garantie op tweedehandsvoertuigen beperkt tot één jaar en geldt deze niet voor de gebreken zoals opgelijst op de bestelbon of een andere schriftelijke overeenkomst tussen de Verkoper en de Koper. 
De Koper is gehouden alle zichtbare gebreken meteen en ten laatste binnen 48 uur na levering schriftelijk te melden aan de Verkoper.
De Koper dient elk ander gebrek aan overeenstemming aan de Verkoper te melden per aangetekende brief binnen een termijn van twee maanden vanaf het ogenblik waarop de Koper het heeft vastgesteld, met voorlegging van de aankoopfactuur van het voertuig. 

De conventionele garantie doet geen afbreuk aan de rechten van de Koper m.b.t. verborgen gebreken overeenkomstig artikel 1641 e.v. Burgerlijk Wetboek, na afloop van de wettelijke garantie voor gebrek aan overeenstemming. Desalniettemin dient de Koper elk verborgen gebrek aan de Verkoper te melden per aangetekende brief binnen een termijn van twee maand vanaf het ogenblik waarop hij het heeft vastgesteld of normalerwijze had moeten vaststellen, met voorlegging van de aankoopfactuur van het voertuig.
Na afloop van die termijnen en zonder voorlegging van een aankoopbewijs zal geen klacht aanvaard worden.

7. Overmacht & Hardship

Geen enkele vergoeding of schadevergoeding is verschuldigd in geval van wanprestatie die te wijten is aan overmacht of hardship, met name alle omstandigheden die op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijze onvoorzienbaar waren en onvermijdbaar zijn, en die de onmogelijkheid creëren om de overeenkomst uit te voeren of die de uitvoering van de overeenkomst financieel of anderszins zwaarder of moeilijker zouden maken dan normaal voorzien, zodat de uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijze niet verlangd kan worden.

De partij die een geval van overmacht of hardship inroept, heeft de keuze om de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk op te schorten, dan wel definitief te annuleren, en brengt de andere hiervan binnen de acht dagen van zijn kennisneming van het voorval per aangetekende brief op de hoogte. 

8. Leveringen

 

De verzending der goederen, zelfs franco, zijn op risico van de bestemmeling.

De geleverde goederen zullen nooit teruggenomen of verwisseld worden.

 

9. Bewijs 

In de voorafgaande bepalingen geldt de “aangetekende” vorm van het geschrift enkel ten titel van bewijs. 

10. Bevoegde rechtbank & Toepasselijk recht

Ingeval van geschil zijn volgende rechters, naar keuze van de eiser, bevoegd om kennis te nemen van de vordering: 
1. de rechter van de woonplaats van de verweerder of van één van de verweerders; 
2. de rechter van de plaats waar de verbintenissen, waarover het geschil loopt of één ervan, zijn ontstaan of waar zij worden, zijn of moeten worden uitgevoerd; 
3. de rechter van de woonplaats van de Koper. 

Dit contract is onderworpen aan Belgisch recht, met uitsluiting van de bepalingen van het Weens Koopverdrag van 11 april 1980. De Belgische rechtbanken zijn exclusief bevoegd.

11. Bescherming van het privéleven 

Het verwerken van persoonsgegevens behoort tot de persoonlijke levenssfeer. U geeft de toestemming om de persoonlijke gegevens, die u hebt verstrekt, op te nemen in een gegevensbestand. Deze gegevens kunnen gebruikt worden voor verkoopsdoeleinden, naverkoopdiensten, veiligheid en klantenbeheer. 
Deze informatie zal niet kenbaar gemaakt worden aan derden
Mits identificatie bent u als individu gerechtigd om na te vragen welke informatie wij over u hebben opgeslagen, om aanpassingen te doen waar nodig en om te verzoeken geen commerciële informatie meer te ontvangen.

12. Hoedanigheid van de Koper 

12.1. Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn integraal van toepassing wanneer de Koper een consument is in de zin van het Wetboek Economisch Recht, d.w.z. wanneer een natuurlijke persoon het product dat het voorwerp van deze overeenkomst uitmaakt, aanschaft of gebruikt voor niet beroepsmatige doeleinden. 

12.2. Wanneer de Koper geen consument is in de zin van artikel 14.1. hierboven, zijn onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden eveneens van toepassing, maar dan met uitzondering van de artikelen 1.1., 2.1., 2.2., 2.3., 4.1., 6.2., en 10. eerste lid. In dat geval: 
1. Is de opgegeven leveringsdatum of -termijn altijd louter indicatief en zonder vaste verbintenis vanwege de Verkoper; 
2. Zijn de op de bestelbon vermelde prijzen vatbaar voor verhoging indien de door de importeur of fabrikant aanbevolen catalogusprijs verhoogt. Wordt de overeengekomen prijs aldus verhoogd, dan heeft de Verkoper de verplichting de Koper hiervan onmiddellijk op een duidelijke en ondubbelzinnige wijze per aangetekende brief op de hoogte te stellen. De Koper kan bij een verhoging van de prijs de overeenkomst annuleren per aangetekende brief, binnen tien kalenderdagen na ontvangst van de mededeling van de prijsverhoging. Het eventuele voorschot zal binnen de acht kalenderdagen, volgend op de ontvangst van dit aangetekend schrijven van de Koper, worden terugbetaald; 
3. Behoudt de Verkoper zich steeds het recht voor betaling vragen van een voorschot. 
4. Zijn de rechtbanken van de woonplaats of de maatschappelijke zetel van de Verkoper uitsluitend bevoegd.
5. Dient de Koper de zichtbare gebreken en de gebreken in de conformiteit dienen door de Koper aan de Verkoper per aangetekende brief gemeld te worden ten laatste binnen een termijn van tien kalenderdagen vanaf de levering en dit op straffe van onontvankelijkheid. 
6. Is de Koper gehouden ieder verborgen gebrek (overeenkomstig artikel 1641 e.v. Burgerlijk Wetboek), aan de Verkoper te melden per aangetekende brief binnen een termijn van één maand vanaf het ogenblik waarop hij het heeft vastgesteld of normalerwijze had moeten vaststellen en in elk geval binnen een termijn van zes maanden na levering, dit op straffe van onontvankelijkheid.


 

Algemene voorwaarden onderhoud en herstellingen KB Technics bvba

 

Alle contractuele, precontractuele en buitencontractuele rechtsverhoudingen, zowel huidige als toekomstige, tussen de KB Technics bvba , met zetel te 8740 Pittem Moortelsmeers 17, BTW BE 0690.622.776, (hierna genoemd “de Verkoper”) en de klant (hierna genoemd “de Koper”) met betrekking tot de aan- en verkoop van producteren en diensten worden beheerst door (in hiërarchisch dalende volgorde, het volgende bij ontstentenis of stilzwijgen van het vorige):
(i) de door de Koper ondertekende bestelbon;
(ii) onderhavige Algemene Verkoop-voorwaarden;
(iii) het Belgisch recht. 

Voormelde Algemene Verkoop-voorwaarden, dan wel de Algemene Voorwaarden Onderhoud & Herstellingen - naar gelang het geval - blijven van integrale toepassing. Deze zijn te consulteren op de website: http://www.kbtechnics.com/algemenevoorwaarden

KB Technics bvba (hieronder genoemd 'De Garage') wenst evenwel de bijzondere aandacht van de Klant te vestigen op onderstaande betalingsvoorwaarden, uittreksel uit de Algemene Verkoop-voorwaarden en de Algemene Voorwaarden Onderhoud & Herstellingen.

1. A/ Bij de verkoop van een product door de Garage aan de Klant, kan de Garage van de Klant-consument geen betaling vragen van een voorschot dat meer dan 15% van de verkoopprijs van het product bedraagt (onverminderd de toepassing van de bepalingen met betrekking tot het consumentenkrediet zoals opgenomen in Boek VII, Titel 4, Hoofdstuk 1 van het Wetboek Economisch Recht,). Bij wijze van afwijking, kan ofwel voor een speciale bestelling ofwel mits akkoord van de Klant-consument, het voorschot vastgesteld worden op een ander percentage. 
Ten aanzien van de professionele Klant behoudt de Garage zich steeds het recht voor betaling te vragen van een voorschot.

B/ In geval van een opdracht tot uitvoering van onderhouds- of herstellingswerken behoudt de Garage zich het recht voor om betaling van een voorschot of integrale betaling te vragen alvorens met de werken te starten.

2. Behoudens andere voorwaarden, vermeld op de factuur, zijn al onze facturen contant betaalbaar. behalve indien uitdrukkelijk een andere betalingstermijn is voorzien op de factuur. 

 

Elke klacht betreffende de werken of leveringen aangestipt op onze facturen moeten ingediend worden per aangetekend schrijven per post, binnen de acht dagen

Gelet op voormelde betalingstermijn, kunnen facturen enkel geldig schriftelijk worden geprotesteerd binnen de 5 werkdagen na factuurdatum, met een gedetailleerde motivering.

Indien het te betalen bedrag gelijk is aan of meer bedraagt dan 3.000 EUR, dan kan de Klant maximaal 10% van de prijs cash betalen, met een absoluut maximumbedrag van 3.000 EUR. Voor het saldo zal de betaling uitsluitend gebeuren via overschrijving of kredietkaart.

3. In geval van laattijdige betaling:
- is op de verschuldigde som van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest gelijk aan 1% per maand verschuldigd;
- wordt het openstaande bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 10%, met een minimum van 50 EUR, onverminderd het recht van de Garage om hogere schade te bewijzen;
- is de Klant in voorkomend geval gehouden tot alle gerechtelijke en buitengerechtelijke inningskosten.

In geval van laattijdige betaling is de Garage bovendien gerechtigd haar verbintenissen op te schorten. De (op)leveringsdatum of -termijn wordt van rechtswege opgeschort. De Garage is hoe dan ook pas gehouden tot (op)levering na volledige betaling door de Klant.

4. A/ Bij de verkoop van een product door de Garage aan de Klant zal de volle eigendom op het product pas overgaan op de Klant, op het moment dat de Garage de volledige koopprijs en alle eventuele bijkomende kosten ontvangen heeft. De Klant zal er zich van onthouden, tot op het ogenblik van de volledige betaling van de goederen, om het product te verkopen, te verhuren, uit te voeren, het in pand (of in het bijzonder het pand voor handelsfonds) te geven, of er om het even welke manier over te beschikken en zal er geen enkele wijziging in aanbrengen, die er de waarde van zou kunnen doen verminderen. 
De Klant verbindt zich ertoe het product in perfecte staat te onderhouden. Bij vervreemding van een niet volledig betaald product door de Klant, draagt deze laatste automatisch en onvoorwaardelijk zijn rechtsvordering op zijn schuldenaar over aan de Garage. 

B/ In geval van een opdracht tot uitvoering van onderhouds- of herstellingswerken behoudt de Garage zich het recht voor het product van de Klant niet terug te geven tot op het moment dat de Garage de volledige prijs ontvangen heeft. 
Ook in geval van de uitvoering van herstellingen na ongevallen dient de prijs steeds betaald te worden vooraleer het product de werkplaats verlaat, ongeacht of de Klant aansprakelijk is voor het ongeval of niet. De Garage komt niet tussen in de discussie tussen verzekeringsmaatschappijen omtrent de aansprakelijkheid voor ongevallen. 

5. In geval van laattijdige betaling en indien de betaling nog steeds niet gebeurt binnen de tien kalenderdagen vanaf de verzending van een aangetekende brief of in geval van faillissement, ontbinding, staking van betaling e.d. van de Klant, de verkoop ontbinden per aangetekende brief gericht aan de Klant. In dit geval is de Klant aan de Garage een bijkomende vergoeding verschuldigd die overeenstemt met de opgelopen schade, met een maximum van 15% van de totale prijs van het product (BTW exclusief). 

6. De overhandiging van een cheque of elke andere titel die een betalingsverplichting inhoudt, vormt geen bevrijdende betaling. Er is pas sprake van uitvoering van de betaling na het effectief ontvangen van de volledig gefactureerde prijs. 

De uitgifte van een ongedekte cheque, het protest van een handelspapier of om het even welk ander probleem dat de Garage verhindert de betaling te ontvangen van de titel die hem ter betaling wordt overhandigd, zal door hem beschouwd worden als een zware fout, die hem toelaat de ontbinding van het contract, de onmiddellijke teruggave van het product en een schadevergoeding te vragen. 

7. Overeenkomstig de bepalingen van de Wet op de Financiële Zekerheden van 15 december 2004 compenseren en verrekenen de Garage en de Klant automatisch en van rechtswege alle actueel bestaande en toekomstige schulden opzichtens elkaar. Dit betekent dat in de permanente relatie tussen de Garage en de Klant steeds maar de grootste schuldvordering per saldo na de voormelde automatische verrekening overblijft. Deze schuldvergelijking zal in elk geval tegenstelbaar zijn aan de curator en de overige samenlopende schuldeisers, die zich dus niet zullen kunnen verzetten tegen de doorgevoerde schuldvergelijking.

bottom of page